V4 1 Locher Rolf - Shalomayev Mykhaylo 1 : 6
V4 2 Locher Rolf - Sahlgren Jari 0 : 7
V4 4 Hamdamov Vafa - Locher Rolf 2 : 2
V4 5 Ekestubbe Anders - Locher Rolf 5 : 3
V4 6 Voronov Vladimir - Locher Rolf 5 : 2
V4 7 Suma Frantisek - Locher Rolf 2 : 6
V4 8 Saveljev Igor - Locher Rolf 5 : 0
V4 9 Petrov Dmitriy - Locher Rolf 10 : 1
V4 10 Locher Rolf - Kalninš Sandis 1 : 2
V4 11 Locher Rolf - Estmo Johan 3 : 5
V4 12 Locher Rolf - Zaporojets Igor 3 : 4
V4 13 Locher Rolf - Toft Nielsen Michael 3 : 4
VC 1 Kuratnik Eduard - Locher Rolf 2 : 1
VC 2 Locher Rolf - Voronov Vladimir 4 : 3
VC 3 Locher Rolf - Margolis Mihail 6 : 3
VC 4 Locher Rolf - Cornelius Thomas 5 : 2
VC 5 Locher Rolf - Naszádi András 5 : 0
VC 6 Locher Rolf - Vazhnik Siarhei 5 : 1
VC 7 Locher Rolf -
VC 8 Suma Frantisek - Locher Rolf 3 : 3
VC 9 Bruneske Frank - Locher Rolf 3 : 2
VC 10 Kniaziuk Andrei - Locher Rolf 1 : 10
VC 11 Pommerenke Ralph - Locher Rolf 1 : 1
VC 12 Curkovic Marko - Locher Rolf 0 : 2


generated by Trefik SW