V4 1 Petrov Dmitriy - Saveljev Igor 5 : 2
V4 3 Kalninš Sandis - Petrov Dmitriy 0 : 6
V4 4 Estmo Johan - Petrov Dmitriy 2 : 2
V4 5 Zaporojets Igor - Petrov Dmitriy 1 : 1
V4 6 Toft Nielsen Michael - Petrov Dmitriy 4 : 5
V4 7 Shalomayev Mykhaylo - Petrov Dmitriy 4 : 2
V4 8 Sahlgren Jari - Petrov Dmitriy 2 : 0
V4 9 Petrov Dmitriy - Locher Rolf 10 : 1
V4 10 Petrov Dmitriy - Hamdamov Vafa 4 : 5
V4 11 Petrov Dmitriy - Ekestubbe Anders 3 : 3
V4 12 Petrov Dmitriy - Voronov Vladimir 7 : 2
V4 13 Petrov Dmitriy - Suma Frantisek 5 : 0
VA2 1 Lundin Joakim - Petrov Dmitriy 4 : 2
VA2 2 Dryák Jan - Petrov Dmitriy 5 : 1
VA2 3 Plešák Pavel - Petrov Dmitriy 2 : 4
VA2 4 Petrov Dmitriy - Mihejevs Sergejs 3 : 1
VA2 5 Petrov Dmitriy - Curkovic Kristijan 2 : 1
VA2 6 Petrov Dmitriy - Žernovojs Aleksandrs 4 : 0


generated by Trefik SW