V4 1 Locher Rolf - Shalomayev Mykhaylo 1 : 6
V4 2 Hamdamov Vafa - Shalomayev Mykhaylo 3 : 6
V4 3 Ekestubbe Anders - Shalomayev Mykhaylo 7 : 3
V4 4 Voronov Vladimir - Shalomayev Mykhaylo 0 : 5
V4 5 Suma Frantisek - Shalomayev Mykhaylo 1 : 6
V4 6 Shalomayev Mykhaylo - Saveljev Igor 3 : 2
V4 7 Shalomayev Mykhaylo - Petrov Dmitriy 4 : 2
V4 8 Shalomayev Mykhaylo - Kalninš Sandis 2 : 6
V4 9 Shalomayev Mykhaylo - Estmo Johan 3 : 2
V4 10 Shalomayev Mykhaylo - Zaporojets Igor 4 : 1
V4 11 Shalomayev Mykhaylo - Toft Nielsen Michael 3 : 2
V4 13 Sahlgren Jari - Shalomayev Mykhaylo 0 : 2
VA2 1 Shalomayev Mykhaylo - Mihejevs Sergejs 0 : 2
VA2 2 Shalomayev Mykhaylo - Curkovic Kristijan 3 : 1
VA2 3 Shalomayev Mykhaylo - Žernovojs Aleksandrs 3 : 3
VA2 4 Lundin Joakim - Shalomayev Mykhaylo 5 : 1
VA2 5 Dryák Jan - Shalomayev Mykhaylo 4 : 2
VA2 6 Plešák Pavel - Shalomayev Mykhaylo 6 : 1


generated by Trefik SW