4 1 Galuzo Yanis - Sapozhnikov Vitaliy 5 : 1
4 2 Dietze Valentin - Sapozhnikov Vitaliy 2 : 6
4 3 Curkovic Kristijan - Sapozhnikov Vitaliy 5 : 6
4 4 Vazhnik Siarhei - Sapozhnikov Vitaliy 2 : 4
4 5 Tarakanov Aleksandr - Sapozhnikov Vitaliy 0 : 8
4 6 Saveljeva Maria - Sapozhnikov Vitaliy 8 : 2
4 7 Sapozhnikov Vitaliy - Rompa Eike 4 : 1
4 8 Sapozhnikov Vitaliy - Ostlund Peter 0 : 2
4 9 Sapozhnikov Vitaliy - Miloradov Alexander 2 : 4
4 10 Sapozhnikov Vitaliy - Kobrle Michal 4 : 3
4 11 Sapozhnikov Vitaliy - Eidsnes Espen 2 : 4
4 12 Sapozhnikov Vitaliy - Curkovic Marko 7 : 0
4 13 Sapozhnikov Vitaliy - Cornelius Nicolas 7 : 0
4 14 Sapozhnikov Vitaliy - Toft Nielsen Michael 6 : 1
4 15 Sapozhnikov Vitaliy - Sowa Adam 7 : 1
4 17 Regula Gergely - Sapozhnikov Vitaliy 4 : 3
4 18 Nilsson Markus - Sapozhnikov Vitaliy 4 : 3
4 19 Miglinieks Raivis - Sapozhnikov Vitaliy 4 : 3
B 1 Sapozhnikov Vitaliy - Borsanyi Peter 3 : 0
B 2 Sapozhnikov Vitaliy - Klippen Vegard 1 : 5
B 3 Sapozhnikov Vitaliy - Shekarev Alen 2 : 1
B 4 Sapozhnikov Vitaliy - Moe Espen 2 : 4
B 5 Sapozhnikov Vitaliy - Fylling Amund Risa 1 : 2
B 6 Sapozhnikov Vitaliy - Mitro Daniel 2 : 3
B 7 Sapozhnikov Vitaliy - Thomas Simon 3 : 4
B 8 Sapozhnikov Vitaliy - Saveljev Igor 3 : 4
B 9 Sapozhnikov Vitaliy - Suominen Benjamin 3 : 2
B 10 Blaško Imrich - Sapozhnikov Vitaliy 0 : 5 K
B 11 Šmíd David - Sapozhnikov Vitaliy 3 : 3
B 12 Restel Linus - Sapozhnikov Vitaliy 3 : 4
B 13 Kobrle Michal - Sapozhnikov Vitaliy 6 : 3
B 14 Pleikys Simonas - Sapozhnikov Vitaliy 0 : 4
B 15 Axelsson Fredric - Sapozhnikov Vitaliy 3 : 3
B 16 Hansson Fidde - Sapozhnikov Vitaliy 3 : 1
B 17 Eidsnes Espen - Sapozhnikov Vitaliy 2 : 4
B 18 Weisseisen Tim - Sapozhnikov Vitaliy 1 : 0
B 19 Sahlgren Jari - Sapozhnikov Vitaliy 2 : 6
B 20 Rautio Juho - Sapozhnikov Vitaliy 5 : 6
B 22 Sapozhnikov Vitaliy - Klippen Oystein 5 : 5
B 23 Sapozhnikov Vitaliy - Artamonov Yuri 6 : 4
B 24 Sapozhnikov Vitaliy - Engel Anette 4 : 3


generated by Trefik SW