V1 1 Chernov Alexey - Masloboev Igor 2 : 2
V1 2 Haussknecht Thomas - Masloboev Igor 1 : 3
V1 3 Kuratnik Eduard - Masloboev Igor 1 : 2
V1 4 Vazhnik Siarhei - Masloboev Igor 2 : 8
V1 5 Thomas Simon - Masloboev Igor 1 : 5
V1 6 Rafferty Kevin - Masloboev Igor 2 : 4
V1 7 Masloboev Igor - Lutay Stanislav 1 : 1
V1 8 Masloboev Igor - Hudec Karol 6 : 1
V1 9 Masloboev Igor - Eriksson Kimmo 1 : 2
V1 10 Masloboev Igor - Curkovic Marko 8 : 0
V1 11 Masloboev Igor - Titov Alexey 1 : 2
V1 12 Masloboev Igor - Sjöstedt Rickard 1 : 1
VA1 1 Masloboev Igor - Aasheim Yngve 6 : 2
VA1 2 Masloboev Igor - Moe Espen 1 : 1
VA1 3 Ostlund Peter - Masloboev Igor 1 : 3
VA1 4 Axelsen Bjarne - Masloboev Igor 1 : 1
VA1 5 Sapozhnikov Vitaliy - Masloboev Igor 5 : 1
VA1 6 Matýsek Daniel - Masloboev Igor 3 : 1


generated by Trefik SW