5 1 Fylling Amund Risa - Komaraite Sandra 8 : 0
5 2 Fylling Amund Risa - Ivanov Sergey 4 : 4
5 3 Fylling Amund Risa - Haussknecht Leon 3 : 4
5 4 Fylling Amund Risa - Hamáček Filip 1 : 4
5 6 Černoch Miroslav - Fylling Amund Risa 2 : 3
5 7 Axelsen Bjarne - Fylling Amund Risa 3 : 3
5 8 Rjavec Bernard - Fylling Amund Risa 6 : 2
5 9 - Fylling Amund Risa
5 10 Klaus Ramon - Fylling Amund Risa 2 : 2
5 11 Henriksson Oscar - Fylling Amund Risa 5 : 4
5 12 Hamdamov Vafa - Fylling Amund Risa 1 : 3
5 13 Gerasimov Veniamin - Fylling Amund Risa 4 : 3
5 14 Fylling Amund Risa - Dryák Jan 2 : 2
5 15 Fylling Amund Risa - Borsanyi Peter 3 : 1
5 16 Fylling Amund Risa - Suominen Benjamin 3 : 2
5 17 Fylling Amund Risa - Lasmanis Gints 0 : 4
B 1 Eidsnes Espen - Fylling Amund Risa 3 : 2
B 2 Weisseisen Tim - Fylling Amund Risa 2 : 6
B 3 Sahlgren Jari - Fylling Amund Risa 2 : 6
B 4 Rautio Juho - Fylling Amund Risa 4 : 1
B 5 Sapozhnikov Vitaliy - Fylling Amund Risa 1 : 2
B 6 Klippen Oystein - Fylling Amund Risa 1 : 0
B 7 Artamonov Yuri - Fylling Amund Risa 1 : 3
B 8 Engel Anette - Fylling Amund Risa 3 : 1
B 9 Kobrle Michal - Fylling Amund Risa 4 : 1
B 10 Pleikys Simonas - Fylling Amund Risa 1 : 2
B 11 Axelsson Fredric - Fylling Amund Risa 7 : 5
B 12 Hansson Fidde - Fylling Amund Risa 2 : 2
B 13 Fylling Amund Risa - Mitro Daniel 2 : 3
B 14 Fylling Amund Risa - Thomas Simon 6 : 1
B 15 Fylling Amund Risa - Saveljev Igor 0 : 3
B 16 Fylling Amund Risa - Suominen Benjamin 1 : 3
B 17 Fylling Amund Risa - Blaško Imrich 5 : 0 K
B 18 Fylling Amund Risa - Šmíd David 1 : 4
B 19 Fylling Amund Risa - Restel Linus 0 : 0
B 20 Fylling Amund Risa - Borsanyi Peter 2 : 3
B 21 Fylling Amund Risa - Klippen Vegard 3 : 3
B 22 Fylling Amund Risa - Shekarev Alen 7 : 2
B 23 Fylling Amund Risa - Moe Espen 4 : 1
B 24 Fylling Amund Risa -


generated by Trefik SW