50+ 1 1 Hamdamov Vafa - Restel Thony 5 : 0
50+ 1 2 Toft Nielsen Michael - Restel Thony 4 : 1
50+ 1 3 Restel Thony - Remeika Gintautas 5 : 1
50+ 1 4 Restel Thony - Petrov Dmitriy 6 : 5
50+ 1 5 Restel Thony - Makushkin Alexander 1 : 4
50+ 1 6 Restel Thony - Haussknecht Thomas 1 : 1
50+ 1 7 Restel Thony - Danilov Alexandr 2 : 6
50+ 1 9 Pössl Susanna - Restel Thony 1 : 7
50+ 1 10 Mansson Truls - Restel Thony 1 : 4
50+ 1 11 Kunzler Bernie - Restel Thony 0 : 5
50+ B 1 Restel Thony - Belševics Egils 0 : 5 K
50+ B 2 Restel Thony - Šrajer Antonín 5 : 0 K
50+ B 3 Restel Thony - Ivan Štefan 0 : 5
50+ B 4 Restel Thony - Marek František 1 : 3
50+ B 5 Skarainis Salvis - Restel Thony 4 : 1
50+ B 6 Pikl Václav - Restel Thony 6 : 2
50+ B 7 Rafferty Kevin - Restel Thony 2 : 4
50+ B 8 Ševr Miloš - Restel Thony 9 : 2


generated by Trefik SW