V1 1 Chernov Alexey - Masloboev Igor 2 : 2
V1 3 Haussknecht Thomas - Chernov Alexey 0 : 4
V1 4 Kuratnik Eduard - Chernov Alexey 3 : 3
V1 5 Vazhnik Siarhei - Chernov Alexey 1 : 6
V1 6 Thomas Simon - Chernov Alexey 1 : 1
V1 7 Rafferty Kevin - Chernov Alexey 1 : 1
V1 8 Lutay Stanislav - Chernov Alexey 1 : 1
V1 9 Chernov Alexey - Hudec Karol 1 : 1
V1 10 Chernov Alexey - Eriksson Kimmo 2 : 2
V1 11 Chernov Alexey - Curkovic Marko 6 : 1
V1 12 Chernov Alexey - Titov Alexey 2 : 2
V1 13 Chernov Alexey - Sjöstedt Rickard 4 : 2
VA1 1 Moe Espen - Chernov Alexey 1 : 6
VA1 2 Ostlund Peter - Chernov Alexey 3 : 3
VA1 3 Axelsen Bjarne - Chernov Alexey 6 : 1
VA1 4 Sapozhnikov Vitaliy - Chernov Alexey 1 : 3
VA1 5 Matýsek Daniel - Chernov Alexey 1 : 0
VA1 6 Aasheim Yngve - Chernov Alexey 2 : 1


generated by Trefik SW